English

برگزاری کلاس‌های TA در دانشگاه سمنان

از مهر تا دی ۱۳۹۰ — جلسات حل تمرین درس برنامه‌نویسی C++ مهندس زنگیان برای دو گروه مهندسی کنترل و مهندسی مخابرات، هر کدام دارای حدود ۴۰ دانشجو.


بالا ⇡