English

دستیار تحقیق در آزمایشگاه الکترومغناطیس و آنتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

از مهر 1395 — متمرکز بر روی آنتن‌های آرایه بازتابی، متامتریال‌ها، گرافن‌ها و کاربردهای حوزه‌ی تراهرتز. اطلاعات بیشتر در وب‌گاه آزمایشگاه به آدرس ema-lab.aut.ac.ir.


بالا ⇡